Kokonaisvaltainen strategian päivittäminen yhteistyössä

Aleksi Pesonen

Tausta

IT-alan kasvuyrityksen liiketoiminta oli kehittynyt tavoitellulla tavalla, ja nyt haluttiin tavoitella seuraavaa kasvuharppausta kokonaisvaltaisen strategiapäivityksen avulla. Tavoitteena oli yhä vahvemmin ottaa strategiassa huomioon alan tulevaisuuden trendit sekä kasvattaa asiakasymmärrystä. Uuden strategian avulla pyrittiin vastaamaan kysymyksiin: miten yritys voi parantaa asiakaskohtaamisten merkityksellisyyttä, miten yrityksen tarjontaa ja prosesseja tulisi kehittää, miten varmistetaan henkilöstön jatkuva kehittyminen sekä oppiminen sekä mitkä organisaatiorakenteet tukevat parhaiten kasvutavoitteita.

Erityispiirre

Projekti toteutettiin hyvin läheisessä yhteistyössä asiakkaan ja Springin välillä. Asiakkaan ja Springin tiimit yhdistyivät saumattomasti yhdeksi projektitiimiksi. Spring organisoi ja strukturoi projektikokonaisuutta, samalla kun molemmat tekivät aktiivisesti erilaisia analyyseja.

Projekti

Spring toteutti yhteistyössä asiakkaan kanssa strategiaprojektin, joka jaettiin neljään vaiheeseen.

  1. Nykytilan analysointi. Kuinka nykytilaan on päästy, mitkä ovat yrityksen keskeiset kyvykkyydet ja kuinka yritys nähdään ja koetaan niin sisäisesti kuin ulkoisesti.
  2. Markkina-analyysi. Laadittiin selkeä näkemys markkinan nykytilasta sekä tulevaisuudennäkymistä.
  3. Strategiset valinnat. Analyysin perusteella valittiin mihin osa-alueisiin halutaan keskittyä, jonka taustalla olivat sekä markkinan luomat mahdollisuudet että asiakkaan jo olemassa olevat resurssit ja kyvykkyydet.
  4. Strategian jalkauttamissuunnitelma. Luotiin suunnitelma, jonka avulla asiakas kykenee käynnistämään uuden strategian jalkauttamisen organisaatioon.

Lopputulema

Springin välitön ja ihmislähtöinen lähestymistapa loi hyvän perustan yhteistyölle, joka johti hyvin osallistavan prosessin kautta laajasti hyväksyttyyn strategiaan. Asiakas on aloittanut strategian toimeenpanon omassa organisaatiossaan. Spring tukee tarvittaessa toimeenpanoa arvioimalla strategian toteutumista ja muutostarpeita valitulla strategiaperiodilla.