Alisa Pankki – Digitaalisen pankin strategia

Lari Stark
Alisa Pankin logo

Hankkeen tausta

Alisa Pankki Oyj on uusi suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Se keskittyy palvelemaan raha-asioiden helppoutta ja rahoituksen joustavuutta arvostavia yksityishenkilöitä ja PK-yrityksiä sekä talletusvaroilleen kilpailukykyistä ja turvallista tuottoa hakevia säästäjiä. Alisa Pankki syntyi huhtikuussa 2022, kun johtava joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu Fellow Finance yhdistyi Evli Pankin talletuspankkitoimintaa jatkavan Evli Pankki Oyj:n kanssa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa.

Spring Advisor tuki Alisa Pankin johtoa ja hallitusta yhtiön strategian ja sen toteutussuunnitelman laatimisessa yhdistymisen yhteydessä.

Alisa Pankin tarve

Spring Advisorin kanssa tehdylle hankkeelle asetettiin kolme keskeistä tavoitetta:

  1. Uniikin position löytäminen voimakkaasti kilpaillulla toimialalla
    • Pankkitoiminta on kilpailtua ja erottautuminen muista palveluntarjoajista on vaikeaa. Uuden haastajan on kuitenkin löydettävä oma paikkansa pärjätäkseen vakiintuneita pelureita vastaan. Tavoitteena oli rakentaa positio ja kilpailuedut Evli Pankin ja Fellow Financen vahvuuksien päälle, mutta kuitenkin niin, että yhdessä niistä syntyy jotain uudenlaista.
  2. Nopean, mutta laadukkaan toteutuksen varmistaminen
    • Kahden vahvan yrityksen onnistunut yhdistyminen vaatii aina paljon suunnittelua ja ennakointia. Erityisesti tämä korostuu tilanteessa, jossa liiketoiminta samalla muuttuu merkittävästi ja aikataulu on kunnianhimoinen. Pankkitoiminnassa erityisenä reunaehtona on lisäksi luottamuksen vaaliminen, mikä ei salli virheitä nopeassakaan vauhdissa.
  3. Hallituksen ja johdon mutkattoman yhteistyön pohjustaminen
    • Alisa Pankille valitussa hallituksessa on useita kokonaan uusia jäseniä. Yhtiön onnistumisen kannalta pidettiin tärkeänä, että hallituksen ja johdon kesken muodostuu nopeasti saumaton luottamus, konstailematon tapa kommunikoida sekä jaettu ymmärrys markkinasta, yhtiöstä ja sen strategiasta.

Spring Advisorin tuki

Alisa Pankille löydettiin hankkeen aikana selkeästi määritelty ja uniikki positio, joka yhdistää digipankkien, kuluttaja- ja yritysrahoitukseen erikoistuneiden pankkien sekä perinteisten yleispankkien vahvuudet. Asiakasarvon keskiössä on ensiluokkainen asiakaskokemus, jossa helppokäyttöiset digitaaliset palvelut yhdistyvät henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ilman konttoriverkostoa. Kannattavuutta tavoitellaan keskittymällä valikoituihin asiakas- ja tuotesegmentteihin yhdessä digitaalisuuden tuoman tehokkuuden kanssa. Kaiken perustana on kotimaisen ja vakavaraisen pankin vankka luotettavuus.

Hanke aloitettiin analysoimalla Alisa Pankin kohdemarkkina neljän linssin läpi, jotka olivat asiakkaat, kilpailijat, regulaatio sekä teknologia. Markkina-analyysi suunniteltiin huolellisesti vastaamaan nimenomaan oleellisimmiksi arvioituihin strategiassa vastattaviin kysymyksiin. Asiantuntijahaastatteluiden, toimialatilastojen ja muiden tyypillisten lähteiden lisäksi hankkeen yhteydessä toteutettiin kattava kysely potentiaalisille yksityis- ja yritysasiakkaille.

Markkinaymmärryksen saavuttamisen jälkeen siirryttiin laatimaan Alisa Pankin strategiaa oheiset viisi osa-aluetta huomioiden. Hyvän strategian perusominaisuuksiin kuuluu, että se muodostaa selkeän ja ehyen kokonaisuuden, jossa kaikki valinnat tukevat toisiaan. Tästä syystä strategiaa ei laadittu pala kerrallaan, vaan jatkuvasti kokonaisuutta katsoen ja tarkentaen.

Viimeisessä vaiheessa strategiset valinnat käännettiin toteutussuunnitelmaksi, jossa määritettiin tehtävät, vastuut ja aikataulu sekä arvioitiin niihin liittyviä riskejä. Selkeästi nähtävän lähitulevaisuuden tehtävät määritettiin yksityiskohtaisemmin, kun taas pidemmälle aikavälille tunnistettiin seurattavat ”johtotähdet” karkeammin.

Noin kahden kuukauden mittaisen hankkeen tärkein foorumi olivat hallituksen ja johdon yhteiset työpajat, joihin Spring ja johto yhdessä valmistelivat sisällön. Keskusteluissa heränneet kysymykset otettiin jatkovalmisteluun, ja niihin palattiin seuraavassa sessiossa muiden asioiden ohessa. Hyvin valmistellut työpajat takasivat laadukkaan ja avoimen keskustelun, jossa erilaiset näkökulmat saatiin laajasti esiin samalla kollegoihin tutustuen.

Alisa Pankki hankkeen jälkeen

Pankkitoiminta alkoi suunnitelman mukaisesti huhtikuussa 2022. Markkina otti uuden haastajan hyvin vastaan, sillä jo seuraavan kuukauden aikana Alisa Pankki kertoi myöntäneensä rahoitusta 26 miljoonalla eurolla. Samassa yhteydessä yhtiö ilmoitti laajentavansa palvelutarjontaansa asteittain strategiansa mukaisesti.


Alisa Pankin sivusto: www.alisapankki.fi