Kokonaisvaltainen M&A-prosessi onnistuneen yritysoston perustana

Olli Kaukonen

Tärkeä osa yrityksen strategiatyötä on pohtia kasvupolkuja ja uusia mahdollisuuksia. Omistajien ja johdon on syytä kysyä itseltään, missä ja miten yritys haluaa kasvaa ja kuinka kasvustrategia käytännössä toteutetaan tehokkaasti ja onnistuneesti. Yritysostot tarjoavat usein yhden oivallisen työkalun toteuttaa kasvustrategiaa luoden arvoa yritykselle ja omistajille.

Alkusysäyksen ja vankan pohjan onnistuneelle yritysostolle luo laaja-alainen analyysi siitä, miten yrityskauppa tukee eri aikavälin strategisia tavoitteita ja miten se luo omistaja-arvoa. Tämä perustyö auttaa kohteiden strategisessa valinnassa sekä tulevissa yritysostoprosesseissa ja niiden aikana tehtävissä due diligence -tarkasteluissa ja neuvotteluissa. Yritysosto onkin nähtävä kokonaisvaltaisena ja organisoituna prosessina, joka sisältää erityyppisiä vaiheita aina strategiamietinnästä integraatioon asti.

Vaarana yrityskauppojen sudenkuopat

Yritysostoihin liittyy monenlaisia riskejä, jotka realisoituvat usein liian vähäisestä ajatustyöstä ja suunnittelusta sekä prosessien vaillinaisuudesta johtuen. Alla muutama esimerkki kyseisistä haasteista:

Yritysostolla ei ole vahvaa strategista logiikkaa

Opportunistinen yritysostomahdollisuus voi helposti temmata mukaansa, jollei oma yritysostostrategia ole etukäteen tarkasti mietitty. Puutteellinen strateginen logiikka johtaa usein vähäisiin synergiaetuihin ja ylikalliisiin yrityskauppoihin.

Kohteesta tehdään vain standardinomainen due diligence

Ennen yritysostoon sitoutumista on due diligence -vaihe syytä tehdä perusteellisesti. Perinteisesti tehtävien oikeudellisen, taloudellisen sekä verotuksellisen tarkastelun lisäksi tulee huomioida myös mm. kaupallinen näkökulma sekä organisaatio ja kulttuuri, jotta voidaan varmistaa monitahoinen yhteensopivuus. Due diligence on myös aina räätälöitävä ja kohdennettava etukäteen hahmotettujen kohdekohtaisten strategisten ydinteesien ja kysymysten ympärille.

Synergioiden puutteellinen arviointi

Prosessissa tulee panostaa vahvasti myynti- ja kustannussynergioiden arviointiin osallistaen laajasti omaa organisaatiota sekä asiantuntijoita. Synergia-analyysien laiminlyönti johtaa usein itse yritysjärjestelyn epäonnistumiseen.

Kohteesta maksetaan liikaa

Kilpailu kohteista on kiristynyt, mikä on johtanut arvostustasojen nousuun. Niin sanottu ”voittajan kirous” ja ylimaksamisen riski on sekä todelliseksi että aiheelliseksi todettu. Uponneista kustannuksista huolimatta joskus on järkevää heittää pyyhe suosiolla kehään.

Selkeyden puute yrityskaupan toteutuksen suhteen

Integraation toteutuksen pohdinta ja suunnittelu tulee aloittaa jo prosessin alkuvaiheessa. Todellinen työ alkaa vasta yrityskaupan toteuttamisen jälkeen, jolloin mitataan, saadaanko yrityskaupasta enemmän vai vähemmän arvoa kuin siitä maksettu hinta oli. Aiemmat sudenkuopat välttämällä tämä vaihe määrittää suurelta osin kaupan onnistumisen.

Kokonaisvaltainen prosessi avain onneen

Onnistunut yrityskauppa on paljon muutakin kuin pelkkä transaktion toteutus. Se on kokonaisvaltainen muutos, jossa tulee huomioida laaja-alaisesti erilaisia vaikutuksia ostavan ja ostetun yrityksen toimintaan niin strategisella kuin operatiivisella tasolla unohtamatta organisaatiokulttuuria ja muita toimintatapoja. Yrityskauppaprosessiin pitäisi sisältyä laaja ja tarkka taustatyö, kattavat strategiset perustelut sekä kaupan toteutuksen ja integraation onnistumisen takaava suunnitelma. Näiden toimintojen avulla varmistetaan eri liiketoimintojen onnistunut yhteensulautuminen. Prosessi voi olla myös onnistunut, vaikka yrityskauppaa ei synnykään. Kokonaisvaltaisen prosessin avulla on mahdollista havaita kohde epäedulliseksi jo hyvissä ajoin, jolloin vältetään mahdollinen kallis virheliike.

Yrityskauppaprosessin aikana on syytä keskittyä fundamentaalisiin kysymyksiin ja niitä tukeviin analyyseihin – miksi yrityskauppa on ylipäätään järkevä ratkaisu, miten se tuottaa lisäarvoa ja miten se on perusteltavissa niin yhtiölle kuin omistajillekin. Selvityksissä on syytä paneutua niin strategisiin, taloudellisin, kaupallisiin kuin operatiivisiinkin valintoihin – nämä korostuvat varsinkin silloin, kun haetaan kasvua uusilta toimialoilta tai maantieteellisiltä alueilta. Yrityskauppaprosessia voikin verrata tärkeään urheiluotteluun – yhtiön sisäisten resurssien ja neuvonantajien kanssa luodaan perustat ”kisakunnolle”, minkä lisäksi tehdään kotiläksyt vastustajasta, jotta voidaan muokata omaa pelistrategiaa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Spring Advisorin toimintatapa perustuu edellä esiteltyyn malliin, jossa periaatteenamme on luoda kokonaisvaltainen ja jouheva prosessi asiakkaille, joka tuottaa parhaat mahdolliset lähtökohdat onnistuneelle yrityskaupalle. Pystymme tarvittaessa tukemaan asiakkaitamme yritysjärjestelyprosesseissa eri vaiheissa ja rooleissa hyödyntämällä kokeneen tiimimme vahvuuksia niin yritysjärjestelyiden taloudellisen neuvonannon kuin strategia-, due diligence- ja integraatiokonsultoinnin saralta.

Olli Kaukonen
Spring Advisor